Welke impact heeft het eenheidsstatuut op absenteïsme?

securex-open-plan-officeBijna elke onderneming zal geconfronteerd worden met een stijging van absenteïsmekosten na het wegvallen van de carensdag.

1.Wegvallen carensdag

Het wegvallen van de carensdag vanaf 1/1/2014 heeft als gevolg dat de kost van het gewaarborgd loon zal toenemen voor de werkgevers. Securex heeft berekend dat voor een bedrijf met 100 arbeiders de kost van het gewaarborgd loon zal stijgen met 14,5 %. Deze kost is trouwens recurrent. Doordat de eerste dag afwezigheid vanaf 1/1 zal worden betaald bestaat de mogelijkheid dat de verzuimdrempel zal dalen voor de arbeiders. Dit zou dus als gevolg kunnen hebben dat het globaal verzuim ook nog zal toenemen.

Het is van groot belang dat werkgevers hierop anticiperen door hun werknemers bewust te maken van de gevolgen hiervan : de kost van het gewaarborgd loon, de organisatorische problemen wanneer het kort frequent verzuim zou toenemen, de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf.

Werkgevers kunnen bijkomend een duidelijk signaal geven door kort, frequent verzuim aan te pakken met een globaal aanwezigheidsbeleid, waarvan medische controles deel uitmaken. Een gerichte medische controle op kort, frequent verzuim heeft 2 voordelen : het heeft een ontradend effect waardoor het verzuim zich niet zal voordoen, de duurtijd van het verzuim wordt kritisch bekeken. Bovendien krijgt de werknemer de boodschap dat kort, frequent verzuim problematisch is en dat het niet wordt getolereerd.

2.Compensatiemaatregel : 4u verplicht thuis blijven

De 4-uren maatregel is een compensatie voor het verdwijnen van de carensdag. Dit levert duidelijkheid op voor de werkgever, want hij kan er van uit gaan dat de afwezige werknemer gedurende een vooraf bepaalde periode thuis zal zijn. Afwezig zijn van het werk is en blijft bijgevolg ook niet vrijblijvend (je hebt plichten tijdens je afwezigheid).

Deze compensatiemaatregel wordt door de vakbonden echter als een ‘medische enkelband’ omschreven. Bovendien komt de organisatie van de medische controles in het gedrang wanneer plots alle controleartsen op huisbezoek moeten gaan binnen de door de werkgever opgelegde uren.

De potentiële voordelen van deze maatregel kunnen evengoed op een andere manier worden bekomen : het toepassen van rechtstreekse convocatie ! Bij een afwezigheid waarbij het verlaten van de woonst is toegestaan, wordt de werknemer gevraagd om zich rechtstreeks naar het kabinet van de controlearts te begeven. De werknemer krijgt een vaste afspraak gecommuniceerd.

Elke betrokkene heeft voordelen bij het toepassen van rechtstreekse convocatie :
– De werknemer weet duidelijk wanneer het waar de medische controle zal gebeuren.
– Voor de werkgever is deze werkwijze kostefficiënt, want er is slechts 1 prestatie te betalen.
– Voor de vakbonden is dit ook duidelijk, en de werknemer is niet verplicht 4u thuis te blijven.

Tim Van Der Vreken; Operations supervisor medische controle Securex en Karin Roskams, Manager departement Absenteïsme Securex.

Wenst u meer info over medische controle en verzuimbeleid? Klik hier voor meer info.

Vraagt u zich af hoe de absenteïsmecijfers evolueren in de Belgische privésector? Download onze whitepaper ‘Absenteïsme in 2012’ op deze link en ontdek er alles over.