Akkoorden ter uitvoering van het eenheidsstatuut

In het kader van het nieuwe eenheidsstatuut dat sinds 01.01.2014 van toepassing is op zowel arbeiders als bedienden, werden er recent een aantal nieuwe akkoorden door de sociale partners bereikt. We overlopen even de inhoud ervan.

Ontslagmotivering
Vanaf 01.04.2014 zal een werknemer de reden van zijn ontslag bij de werkgever kunnen opvragen. Wenst de werknemer de reden te kennen dan zal hij dit via een aangetekende brief moeten vragen.

Deze brief kan verstuurd worden tot 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Gaat het om een betekening van een opzeggingstermijn dan moet de werknemer zijn vraag binnen de 6 maanden na de betekening van de opzegging kenbaar maken aan de werkgever, zonder de 2 maanden na het einde van de overeenkomst te overschrijden.

Werkgevers die niet binnen de 2 maanden ingaan op de vraag van de werknemer zullen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 2 weken loon verschuldigd zijn.

Bij afwezigheid of betwisting van de motivering van het ontslag, zal elke werknemer zich kunnen richten tot de arbeidsrechtbank via een eenvormige procedure met een gedeelde bewijslast tussen werkgever en werknemer (naargelang de werkgever al dan niet de reden van het ontslag spontaan of op vraag van de werknemer heeft meegedeeld).

De arbeidsrechtbank zal controleren of het ontslag al dan niet verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of de gang van zaken in de onderneming én of deze beslissing ook zou genomen zijn door een normale en redelijke werkgever.

Indien de arbeidsrechtbank van oordeel is dat het ontslag kennelijk onredelijk is, kan een forfaitaire schadevergoeding worden toegekend die varieert van 3 tot 17 weken loon (naargelang de gradatie van de onredelijkheid van het ontslag).

De ontslagmotivering is niet altijd verplicht. Zij geldt niet in volgende gevallen:

–     tijdens de eerste 6 maanden van tewerkstelling;

–     bij een arbeidsovereenkomst voor uitzend- of studentenarbeid;

–     in het kader van een beëindiging met het oog op pensioen, SWT, stopzetting van de activiteit, sluiting en collectief ontslag;

–     voor werknemers waarvoor een bijzondere procedure moet worden nageleefd (bijvoorbeeld vakbondsafvaardiging).

Ook voor werknemers die genieten van de verkorte opzegging (bijvoorbeeld werknemers op mobiele werkplaatsen) geldt een uitzondering. Voor deze laatste categorie van werknemers voorziet cao nr. 109 echter in een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 6 maanden loon bij willekeurig ontslag.

Harmonisering van het aanvullend pensioen
In aanvullende pensioenplannen wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden. Zo krijgen soms alleen bedienden een aanvullend pensioen (of omgekeerd) of gelden er verschillende bijdragen voor arbeiders en bedienden.

De sociale partners hebben beslist dat nieuwe pensioenplannen niet langer een onderscheid mogen maken tussen arbeiders en bedienden.

In bestaande pensioenplannen mag geen nieuw verschil in behandeling worden ingevoerd dat berust op het onderscheid arbeider-bediende. De bestaande verschillen tussen arbeiders en bedienden moeten volledig weggewerkt zijn tegen 2025.

Toekomstige hervormingen
De sociale partners zetten de onderhandelingen verder over de éénmaking van de verschillende paritaire comités voor arbeiders en bedienden én de gelijkschakeling van de regeling over de jaarlijkse vakantie.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Meer info?

isabel.lysens@vhg.be  tel. +32 11 30 13 58
Frame 21, Herentals
Van Havermaet Groenweghe