Fiscotip 6: Reserves omzetten tegen 10%?

Bij vereffening van uw vennootschap, moet u 10% betalen over de liquidatie-uitkering. Dit tarief stijgt vanaf 1 oktober 2014 naar 25%. Een enorme aderlating.

Er is wel een – gedeeltelijke – uitweg : u kan voor een beperkte periode bestaande reserves omzetten in kapitaal tegen betaling van 10%. En er is ook goed nieuws voor diegenen die het nog aandurven kapitaal te stoppen in een KMO. Het belastingtarief over dividenden daalt onder voorwaarden naar 15%.

1. Vennootschap met veel belaste reserves? Goed nadenken, meestal nog dit jaar!
Liquidatieboni die betaald of toegekend worden vanaf 1 oktober 2014 zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing (RV) van 25%. Tot dan blijft het tarief beperkt tot 10%.

Als u dacht aan stoppen, dan is het stilaan het moment om knopen door te hakken. Afhankelijk van de situatie kan een vereffening toch wel enige tijd in beslag nemen.

Maar ook als u nog niet aan stoppen denkt, moeten beslissingen worden genomen. Het is immers mogelijk om bestaande reserves tegen een tarief van 10% om te zetten in kapitaal, zonder dat de vennootschap in vereffening moet gaan. Dat kapitaal zou dan op een later moment belastingvrij uitgekeerd kunnen worden. Natuurlijk zijn er hieraan voorwaarden verbonden. We vatten ze kort samen.

Hoe verloopt de procedure? Men kan beslissen om reserves uit te keren tegen een tarief van 10%. Het netto ontvangen bedrag moet vervolgens als kapitaal worden gestort.

Welke reserves kunnen omgezet worden? Enkel de belaste reserves die goedgekeurd zijn door een algemene vergadering, die ten laatste op 31 maart 2013, werd gehouden. Dit betekent concreet dat het voor vennootschappen die per kalenderjaar werken, meestal zal gaan om de reserves van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011.

Tot wanneer hebt u tijd? De wet bepaalt dat de opname in kapitaal ‘onmiddellijk’ moet gebeuren nadat de belaste reserves werden verminderd. Dit alles moet gerealiseerd worden in het ‘laatste boekjaar dat wordt afgesloten vóór 1 oktober 2014. Voor vennootschappen die per kalenderjaar werken, betekent dit concreet dat zij slechts tijd hebben tot einde 2013.

Wat is het voordeel? Door de omzetting van reserves in kapitaal, zijn later belastingvrije kapitaalverminderingen mogelijk. Je betaalt nu dus 10% om later een heffing van 25% te vermijden. Maar er geldt toch een heffing indien deze kapitaalvermindering ‘te snel’ gebeurt. Hieronder vindt u de verschuldigde tarieven. We maken een onderscheid tussen KMO-vennootschappen (die voldoen aan art. 15 van het wetboek vennootschappen) en de andere (grote) vennootschappen.

Screenshot_1

 

Antimisbruikbepaling Soms is echter bij omzetting van reserves tegen 10% nog een bijkomende belasting verschuldigd, die geldt als de vennootschap aan 2 voorwaarden voldoet:

1. De vennootschap heeft een positief boekhoudkundig resultaat behaald tijdens het belastbare tijdperk waarin ze haar belaste reserves uitkeert (meestal zal het gaan om het jaar 2013), EN

2. de vennootschap heeft dividenden uitgekeerd in de loop van minstens één van de vijf belastbare tijdperken voorafgaand aan deze uitkering.
De wetgever is ervan uitgegaan dat in dergelijk geval over de winst van het laatste belastbaar tijdperk een normaal belast dividend (tegen 25%) moet worden uitgekeerd. Dit dividend moet in verhouding staan met de gemiddelde dividenduitkeringen die in de laatste 5 jaar zijn uitgekeerd. Als dergelijk dividend niet wordt uitgekeerd, moet de vennootschap een bijkomende heffing van 15% betalen. Het is daarom maar beter om effectief een normaal belast dividend uit te keren.

Een voorbeeld ter verduidelijking van de antimisbruikbepaling

   Stel dat:

  • In 2013 de boekhoudkundige winst € 800 bedraagt
  • In de jaren 2008 tot 2012 een boekhoudkundige winst van (samen) € 4.000 is gemaakt en dat een dividend van in totaal € 1.000 werd uitgekeerd.

Het blijft dat gemiddeld een dividend werd uitgekeerd gelijk aan ¼ van de boekhoudkundige winst. De wetgever is van oordeel dat het logisch zou zijn dan over boekjaar 2013 een normaal belast dividend van € 800 x ¼ = € 200 zou worden uitgekeerd.
Indien de vennootschap gebruik maakt van de omzetting van reserves in kapitaal tegen 10%, en indien zij geen dividend van € 200 zou uitkeren over boekjaar 2013, is toch een heffing van € 200 x 15% = € 30 verschuldigd.

2. Dividendbelasting: van 25% naar 15%

Dividenden worden in beginsel belast tegen 25%. De vroeger bestaande verlaagde tarieven zijn inmiddels quasi volledig opgeheven.

Verrassend genoeg is er nu echter een nieuwe mogelijkheid tot lagere dividendbelasting. Dit lagere tarief geldt met name indien het dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders die vers geld in een (al dan niet reeds bestaande) KMO-vennootschap inbrengen.

De voorwaarden kunnen als volgt worden samengevat:

 • Inbreng in geld
 • Vanaf 1 juli 2013
 • In een KMO
 • Met behoud van de volle eigendom van de aandelen (met uitzondering voor wijzigingen ingevolge erfenis, bepaalde schenkingen of belastingvrije reorganisaties)

Indien men aan deze voorwaarden voldoet, zal de heffing over uitgekeerde dividenden als volgt zijn:

 • 25% op dividenden uitgekeerd uit winsten behaald in het eerste boekjaar volgend op de inbreng;
 • 20% op dividenden uitgekeerd uit winsten behaald in het tweede boekjaar volgend op de inbreng;
 • 15% op dividenden uitgekeerd uit winsten behaald in het derde en elk volgend boekjaar volgend op de inbreng.

 

GertDegreeve-300x300

Gert De Greeve

gert.degreeve@vhg.be
Tel. 014 59 33 63

‘Frame 21′
Diamantstraat 10 bus 201
2200 Herentals