Privacy

Verzameling en registratie van persoonsgegevens

In principe kunt u deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van deze website kunnen zich ook via deze website registreren. Door registratie op deze website zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor andere media van Mediahuis en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoon, enz.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Mediahuis.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de websites van Mediahuis.

 

Minderjarigen

Mediahuis let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Mediahuis zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Mediahuis moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Mediahuis bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Mediahuis door te sturen.

Mediahuis moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om het privacybeleid van Mediahuis samen met hun ouders aandachtig te lezen alvorens zich op de website te registreren.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Mediahuis nodig zijn.

Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, op eenvoudig verzoek gericht aan Mediahuis met het registratieformulier.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Mediahuis via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Mediahuis.

 

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van Mediahuis (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Mediahuis zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Mediahuis bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals het online portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging en soortgelijke dienstverlening maar mogelijk van zodra u de desbetreffende informatie invoert in onze databanken.

 

Doorgeven van gegevens binnen Mediahuis

Aangezien tussen de diverse media van Mediahuis linken bestaan, zijn de persoonsgegevens van de bezoekers automatisch toegankelijk voor diverse media van Mediahuis, die er gebruik van kunnen maken voor onder meer redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes over producten en diensten, en andere tenzij de bezoeker zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

 

Doorgeven van gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan Mediahuis aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer. De abonnee of gebruiker die dat niet wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Mediahuis is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de websites van Mediahuis links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Mediahuis, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

 

Inzage en correctie van gegevens

De abonnee of gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd via het registratieformulier.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.