kga-afvalVoka – KvK Kempen en intercommunale IOK hebben een contract gesloten met Suez environnement voor een aparte ophaling bij Kempense bedrijven van Klein Gevaarlijk Afval (KGA). “Het is de eerste keer dat dit gebeurt en het initiatief komt op vraag van de bedrijven zelf”, zegt communicatieverantwoordelijke Katleen Mertens van IOK. “De vraag kwam naar boven vanuit het bedrijvenmanagement.”

Alle bedrijven op een bedrijvenzone binnen het werkingsgebied van IOK kunnen zich inschrijven voor deze ophaling. De eerste wordt georganiseerd tussen 16 en 27 november.

Gezamenlijk voorstel
Onder KGA-afval vallen onder meer lege verfpotten, oude TL-lampen, loodaccu’s, olieresten, lege cartridges, elektronisch afval, enz. Vaak worden die voor lange tijd opgeslagen in bedrijven of belanden ze in de restcontainer. Niettemin verplicht de Vlarema-wetgeving om de stromen apart in te zamelen. Omdat bedrijven meestal niet op het containerpark terechtkunnen en omdat een inzameling voor kleine hoeveelheden veel kost, besloten Voka-Kempen, IOK en Suez environnement om de Kempense bedrijven een gezamenlijk voorstel te doen. Wie KGA-afval wil meegeven tijdens de eerste ophaling, moet zich inschrijven voor 30 oktober.