overleg Peeters ResocDinsdagavond heeft Vlaams minister-president Kris Peeters een delegatie van RESOC Kempen (het regionaal sociaaleconomisch overlegplatform tussen sociale partners, lokale besturen en provincie Antwerpen) ontvangen. Het constructieve gesprek bouwde verder op een eerste overleg op 23 mei om proactief en samenhangend op te treden omtrent de huidige socio-economische context in de Kempen. “De economie in de Kempen is kwetsbaar en alle indicatoren wijzen uit dat we op een kantelmoment staan”, legt RESOC Kempen-voorzitter Michel Meeus uit. “RESOC Kempen heeft in het voorjaar daarom een urgentieplan opgemaakt. Daarin vragen we aan de Vlaamse regering om 10 slimme investeringen in de regio te doen. Het gaat onder meer om acties op het gebied van innovatie in de zorg, mobiliteit, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, duurzame energie en ruimtelijke ordening. We hebben deze boodschap op 23 mei aan minister-president Peeters overhandigd. Hij beloofde ons toen om dit ter harte te nemen.”

Peeters hield woord. Nu is duidelijk dat er zal worden gewerkt aan zeer concrete actiepunten die op korte termijn zuurstof moeten geven aan de Kempense economie, alsook aan de strategie om op langere termijn te werken aan de transformatie van de Kempense economie. “In de Kempen blijft men niet bij de pakken zitten als er een probleem is”, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters. “Ik heb de voorbije maanden laten onderzoeken hoe op korte termijn de economie in de Kempen verder gestimuleerd kan worden, en hoe op middellange en lange termijn kan gekomen worden tot een verdere transformatie van de economie en de industrie. We moeten de potenties die in de streek aanwezig zijn maximaal tot valorisatie brengen.”

Acties op korte termijn:

  • De Vlaamse regering keurde op 19 juli het dossier van LiCaLab uit Turnhout goed in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen. De Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen richt zich op het stimuleren van innovatie in de zorgsector, om zo het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing van de Vlaamse bevolking. Een “proeftuin” is een gestructureerde testomgeving waarin organisaties innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen, gebruik makend van een representatieve groep van individuen, die als testers worden ingezet in hun eigen leef- en werkomgeving. LiCaLab is een experimenteerruimte voor bedrijven en organisaties op het kruispunt van wonen en zorg, die een nieuw product of dienst willen lanceren in de zorgsector. In Turnhout zullen demo-flats en zorgappartementen komen.
  • In het kader van de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen in Kasterlee, Geel en Dessel zijn de benodigde onteigeningsmachtigingen, nodig om over te gaan tot de aanleg van de terreinen in  Kasterlee en Geel, intussen goedgekeurd, aldus Peeters tijdens het overleg. Voor het terrein in Dessel wordt de aanvraag nu onderzocht.
  • Tot slot deelde minister-president Peeters mee dat het Agentschap Ondernemen een aanvraagdossier heeft ontvangen voor een brownfieldconvenant voor het belangrijke industriegebied in Wezel. Het project wil meerdere problemen ter plaatse oplossen: mobiliteitsafwikkeling, inbreiding op bestaande bedrijventerreinen, energie-uitwisseling op terrein, relatie met de woonomgeving, … .

Acties op langere termijn: uitwerking Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK)

Om op middellange en lange termijn te werken, wenst minister-president Peeters na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de Kempense regio een economische impuls te geven.

Volgens minister-president Peeters is de volgende stap de uitwerking van een geïntegreerde sectoroverschrijdende strategie en op basis daarvan de ondersteuning van een actieplan. Een nog aan te stellen coördinator kan dit DYNAK uitwerken en nagaan welke noden er zijn om de Kempen economisch te herlanceren. Er zal nu in eerste instantie een overlegstructuur op poten worden gezet,  waarin de Kempense actoren elkaar kunnen ontmoeten en waarin kan worden gewerkt aan de uitbouw van het DYNAK door middel van concrete projecten. Maar er zal ook worden opgelijst op welke wijze de economische actoren uit de Kempen best kunnen inspelen op het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering, om door innovatie nieuwe economische activiteiten en jobs tot stand te brengen. “We zijn heel erg blij met deze inspanning van de Vlaamse regering die het mogelijk maakt om versneld én op een geïntegreerde wijze de noodzakelijke transformatie van onze economie op gang te trekken. Het is een broodnodige stimulans voor onze regio en we zijn dan ook zeer tevreden dat onze inspanningen om aan de alarmbel te trekken succesvol zijn geweest. Op zeer korte termijn zullen we bekijken hoe we dit plan kunnen vormgeven”, besluit Michel Meeus, voorzitter RESOC Kempen.