VITO gaat internationaal met Vlaamse cleantech-expertise

India is één van de belangrijkste doellanden van de internationalisering van VITO, naast China. Aangezien het VITO-onderzoek zich richt op de transitie naar een duurzame samenleving, is het belangrijk om aanwezig te zijn in landen die snel groeien (de zogenaamde BRIC-landen) en daardoor op het vlak van duurzaamheid opportuniteiten te bieden. In die context kunnen concepten immers sneller worden uitgetest. VITO heeft de intentie om een bruggenhoofd op te zetten in India om diensten aan te bieden die inspelen op lokale behoeften, wat ook een vorm van technologievalorisatie is. Het is dan ook de bedoeling om hiermee opportuniteiten te creëren voor de Vlaamse cleantech-industrie. Bij de snel groeiende Indiase industrie ligt er een grote afzetmarkt klaar voor de Vlaamse Cleantech.

VITO werkt in India aan de oprichting van een biomassa- en biotechnologielaboratorium. Op die manier wil VITO Vlaams onderzoek en ontwikkeling aanbieden om duurzame chemie te introduceren en om een economie gebaseerd op biomassa te ondersteunen. India beschikt over enorme hoeveelheden biomassa, wat betekent dat de introductie van een economie gebaseerd op biomassa en duurzame chemie daar sneller of performanter zou moeten kunnen verlopen. India is nog steeds een zeer sterke rurale gemeenschap met meer dan 600 miljoen landbouwers, die op de grens van de armoede leven. India is een grote producent van landbouwgewassen, maar ook van de bijbehorende residuen en afvalstromen, om nog te zwijgen over de gigantische problemen van huishoudelijk organisch afval en afvalwater. De CO2-emissies uit deze afvalstromen in India zijn immers het equivalent van meer dan 25 moderne, grote steenkoolcentrales. Het is dan ook een uitdaging om deze afvalstromen te converteren in nuttige stromen zoals energie, nutriënten (meststoffen) en chemische bouwstenen voor nieuwe materialen, waardoor zij niet langer een bedreiging vormen.

VITO zet hiertoe samen met de Europese Commissie en het Indiase Department of Biotechnology de krijtlijnen uit voor een toekomstige strategische samenwerking tussen de EU en India in het kader van de bio-economie (Joint Declaration EU-India ondertekend in 2012 door Karel De Gucht) in de Horizon2020-strategie. Niet alleen VITO, maar ook de Vlaamse industrie (vertegenwoordigd door FCA) heeft hier heel wat te bieden: een derde van de Vlaamse cleantechbedrijven concentreert zich in en rond de havens van Antwerpen en Gent, de toegangspoorten naar Europa en kennis-hubs rond duurzame chemie en biogebaseerde chemicaliën.

VITO ondertekende tijdens de huidige Belgische zakenmissie in India (22 – 29/11/2013) drie intentieverklaringen met Indiase ondernemingen ondertekenen. De samenwerking met Praj richt zich op de ontwikkeling en valorisatie van door VITO gepatenteerde membraantechnologie en processen voor bioraffinaderijen, met als doel minder energie te verbruiken en de efficiëntie van de processen te verbeteren, zeg maar meer duurzaam te maken.

Samen met Indian Oil zal VITO onderzoek doen naar de omzetting van CO2 in waardevolle moleculen, op basis van bio-elektrochemie, een onderzoeksdomein waarin VITO een leidende rol speelt. De membranen en elektrodes die zullen worden gebruikt in deze processen, kunnen door de Vlaamse industrie geleverd worden.

Tot slot werd met de Tamil Nadu Water Investment Company (TWIC is een joint venture van Il&FS, reeds aanwezig in België, en de Tamil Nadu overheid) een overeenkomst gesloten om nauw te gaan samenwerken op waterzuivering met zogenaamd “zero discharge”. Er wordt geen water geloosd, alles wordt hergebruikt. Dit is uiterst belangrijk in een land waar water zeer schaars is, vooral in een regio als Tamil Nadu. Ook hierbij zal Vlaamse technologie en membraanontwikkeling ingezet worden.

Bovendien is VITO in onderhandeling om afvalstromen efficiënter om te zetten in energie en daarnaast hoogwaardige moleculen, nutriënten en andere mineralen te recupereren. Hierbij gaat er onder meer aandacht naar het zogenaamde Sewage plus systeem dat VITO samen met UGent heeft ontwikkeld.