Van oud naar nieuw met… Luc Vanhout

AIM 131217 Luc Vanhout 01 H Cropped kopieWat betekende 2013 voor u op zakelijk vlak?
Niettegenstaande de ‘crisis’ heeft Architects in Motion in 2013 toch weer enkele stapjes voorwaarts kunnen zetten in de goede richting. In plaats van een defensieve houding aan te nemen hebben we volop ingezet op de verdere uitbouw van onze visie: het streven naar het architectenbureau van de toekomst waar architecten en specialisten kunnen samenwerken in optimale omstandigheden.

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
Het feit dat een dossier zoals de ontsluiting van Antwerpen nog steeds geen stap verder staat en het feit dat nieuwe inzichten, afkomstig uit het draagvlak, geen kans krijgen op bestuurlijk vlak. Ik geloof dat de centrifugale beweging die momenteel aan de gang is, de kloof tussen ondernemers en overheid steeds groter zal maken.

Wat wenst u de Kempense ondernemer/bedrijfsleider toe in 2014?
Ik wens hen vooreerst een goede gezondheid, bedrijfsleiders zijn gewoon om zelf voor de rest te zorgen. Anderzijds hoop ik op meer initiatieven vanuit het bedrijfsleven die het bedrijfsklimaat in de Kempen kunnen verbeteren. Zo kan er op vlak van mobiliteit en ontsluiting van bedrijventerreinen nog veel gebeuren. Vanuit de overheid wordt wel eens gesteld: ‘er zijn geen concrete vragen…’ . Het is volgens mij aan de ondernemers om deze vragen te stellen en dat gebeurt veel te weinig. Ik stel me nog steeds de vraag wat het standpunt is van Voka Kempen aangaande mobiliteit in onze regio. Wat is hun plan? Waar blijft het ‘Kempen +’ – plan? Op dat vlak kunnen we van Limburg nog veel leren.

Met welke evoluties moet hij/zij rekening houden in 2014?
De verkokerde manier van denken in Vlaanderen, die in schril contrast staat met de idee ‘Vlaanderen in Actie’, waardoor er nog meer energie aan de dag zal moeten worden gelegd voor de uitwerking van nieuwe initiatieven.

Welke tips/aandachtspunten heeft u voor de Kempense ondernemer/bedrijfsleider?
In crisistijd hebben de meeste mensen de neiging een defensieve houding aan te nemen. Ik ben van oordeel dat dit zal leiden tot een neerwaartse beweging. De beste manier om de crisis te bestrijden is om volop te investeren in de uitwerking van nieuwe ideeën en ik neem opzettelijk de term ‘innovatie’ niet in de mond gezien die al te veel wordt misbruikt. Ik hoop dat men nooit uitgaat van wat evident en gebruikelijk is. Door alles in vraag te stellen kan men komen tot nieuwe inzichten die grondslag kunnen zijn voor de uitbouw van een visie op lange termijn.

Waar wilt u persoonlijk in 2014 werk van maken?
Het verdere timmeren aan het team van medewerkers die samen ‘Architects in Motion’ vormen. We zullen in 2014 de geklasseerde meesterwoning van m’n grootvader architect Jozef Schellekens in gebruik nemen als ‘creatief laboratorium’. Het is de betrachting om voor alle AIM-ers, los van hun dagelijkse dagbesteding, tijd en ruimte te scheppen om samen met andere creatievelingen uit zoveel mogelijk disciplines na te denken over sociologische, maatschappelijke, culturele en economische thema’s en de wijze waarop ze ingrijpen op architectuur.

Aan welke Kempenaar wilt u een pluim geven en waarvoor?
Aan die Kempenaars die dit jaar hun nek hebben uitgestoken, dikwijls tegen de stroming in. Ik heb een hekel aan bijeenkomsten die zich beperken tot ‘netwerking’ zonder in te gaan op inhoudelijke thema’s. In veel gevallen is het besluit van dergelijke bijeenkomsten: ‘we drinken een glas, we pissen een plas en doen morgen alsof het gisteren was’.

Met wie zou u eens aan de toog willen zitten en waarom?
Met architect Bjarke Ingels van Bjarke Ingels Group (BIG) die is staat is om als architect buiten de lijntjes te kleuren en zich niet te beperken tot het bouwen van gebouwen en de materialisatie van gevels. Hij is in staat om out of the box na te denken over geïntegreerde concepten. Bijvoorbeeld, de wijze waarop mobiliteit kan ingrijpen op architectuur. Dit globaal denken staat in schril contrast met het ‘verkokerde’ denken in Vlaanderen. We zouden er allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen. Het bekijken van deze montage zal snel alles duidelijk maken:  http://www.youtube.com/watch?v=jeMS0eyKSdw

Wat wenst u voor uzelf in 2014?
Een goede gezondheid, veel vriendschap en vooral voldoende energie om te komen tot bezielende initiatieven.