Tool van Vito valt in prijzen

De OptimalisatieTool van ANB-INBO-VITO heeft de shortlist gehaald voor één van de vijf Natura 2000 Awards. Van 163 projecten uit heel Europa haalden er 22 de shortlist in vijf categorieën. De OptimalisatieTool was genomineerd in de categorie “verzoenen van belangen”. Deze nieuwe simulatietool werd gebruikt in het overleg met alle stakeholders om in Vlaanderen nieuwe habitats (gebieden gereserveerd voor planten en dieren) af te bakenen om te voldoen aan de natuurdoelen die Europa aan onze regio oplegt.

Uit de nominatie voor de Natura 2000 award blijkt de waardering in Europa voor de aanpak in Vlaanderen. De winnaar van de award in deze categorie is een ander Vlaams natuurproject, 3watEr.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het omvat alle gebieden die aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In het dichtbevolkte Vlaanderen met zijn verspreide bebouwing, intensieve landbouw, dicht wegennet, versnipperde natuur en hoge graad van industrialisering is het niet vanzelfsprekend om 46.000 hectare te vinden, nodig om deze natuurdoelen te realiseren. De habitats moeten zowel ecologisch als socio-economisch zinvol zijn, én beantwoorden aan de Habitatrichtlijn. Bij het  zoeken naar deze nieuwe habitats was een groot aantal stakeholders betrokken: overheden, natuurverenigingen, landbouw, bosbouw, privé-eigenaars, drinkwaterbedrijven, industrie en ondernemingen. Om een optimale spreiding en invulling van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen te berekenen, hebben de onderzoekers het bestaande RuimteModel Vlaanderen van VITO uitgebreid tot de OptimalisatieTool.

„De OptimalisatieTool is modelleringsoftware om zo correct mogelijk functies in de ruimte een plek te geven aan de hand van tal van ruimtelijke criteria: fysisch, ecologisch, biologisch, milieutechnisch enz.”, verduidelijkt Guy Engelen. “De ruimtelijk-expliciete OptimalisatieTool maakt gebruik van het unieke en uitzonderlijk gedetailleerde RuimteModel Vlaanderen dat ook al in tal van andere opdrachten voor overheden leidde tot nieuwe inzichten in de complexe dynamiek van het ruimtegebruik in Vlaanderen.”

De OptimalisatieTool kwam tot stand door een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en VITO.