Stefan Poortmans, schepen voor Lokale Economie Beerse

  • Naam: Poortmans
  • Voornaam: Stefan
  • Leeftijd: 40 jaar
  • Partij: BEERSEplus
  • Politiek verleden: gemeenteraadslid OpenVLD 2009-2012, voorzitter OpenVLD Beerse 2000-2012
  • Beroep: zelfstandige / ondernemer
  • Coalitie in uw gemeente: BEERSEplus – N-VA

 

stefan poortmansMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

STEFAN POORTMANS: Beerse is bij uitstek een woon én werkgemeente. Beerse beschikt over een uitermate gezonde mix van kleine, middelgrote en grote bedrijven met een totale tewerkstelling van +- 10.000 arbeidsplaatsen. Concreet betekent dit dat er in Beerse meer arbeidsplaatsen zijn dan dat er inwoners zijn op arbeidsgeschikte leeftijd. Recent werd het nieuwe bedrijvenpark (realisatie BEERSE – IOK) officieel geopend, en komen er op korte termijn ruim 600 arbeidsplaatsen bij. Dit zorgt voor een gezonde en stabiele socio-ecomisch situatie in onze gemeente.

Tegelijkertijd wordt er veel aandacht geschonken aan onze lokale middenstand. Samen met hen starten we met een strategisch commercieel plan wat moet resulteren in een kernversterkend beleid, wat er toe moet leiden dat er opnieuw winkels en kleinhandelaren zich komen vestigen in onze dorpskernen van het Centrum, Den Hout en Vlimmeren.

MADE IN KEMPEN: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar?

POORTMANS: Voorbije half jaar was vooral een leerschool en kennismakingsperiode waarbij bijzonder veel aandacht is gegaan naar formele en informele ontmoetingen met onze gemeentelijke stakeholders.

Belangrijkste dossier van de voorbije maanden is zonder twijfel een doorstart van het project ontsluiting bedrijven BEERSE ZUID. Dit dossier is cruciaal de volgende maanden en jaren om op een effectieve manier onze dorpskernen te vrijwaren van zwaar verkeer. Dit noodzakelijke vrachtverkeer moet op termijn een ontsluiting krijgen via een vaste oeververbinding, zodat dit niet meer noodgedwongen door de dorpskern van Beerse moet worden geleid. Dit dossier is een bijna dagelijks onderdeel van mijn agenda,  waarbij zeer veel partijen zijn betrokken. Om alles in goede banen te leiden, en vooral geen vertraging op te lopen hebben we hiervoor een project manager aangeduid. (Arcadis)

Naast dit dossier zijn er tal van andere dossiers die uiteraard niet minder belangrijk zijn. Zeker te vermelden is het GroenSeizoen 2013-2014, wat vanuit onze cultuurdienst wordt aangestuurd. Dit is een project dat volledig in het teken staat van duurzaamheid. Naast puur sensibiliserend te willen zijn, bieden we via dit project aan al onze bedrijven de mogelijkheid om zich te profileren als duurzaam bedrijf. Jammer genoeg komen een aantal bedrijven steeds met een negatieve perceptie in de media, en wij willen deze bedrijven een forum bieden waarbij ze zich op een positieve manier kunnen voorstellen.

Op 12 september wordt dit project voorgesteld aan alle bedrijven, in samenwerking met VOKA (LON Beerse) Belangrijk hierbij te vermelden is dat dit dossier eveneens wordt begeleid door onder meer SPK en KampC (provant). Een aantal bedrijven hebben reeds hun medewerking aan dit project toegezegd (Metallo, Eandis, Wienerberger, Sita,…..)

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

POORTMANS: Sinds een aantal jaar is, terecht, de belasting op tewerkgesteld personeel en drijfkracht voor bedrijven afgeschaft. Als compensatie voor de gemeente is er toen door de voorbije meerderheid hiervoor de belasting op bedrijfsoppervlakte ontstaan. Het grote verschil met de vroegere belastingen is dat er nu door alle bedrijven en zelfstandigen een deel per jaar wordt betaald. In dit nieuwe systeem zitten een aantal perverse kronkels die maken dat sommige “bedrijfs vierkante meters” meerdere keren worden belast. Tevens houdt dit systeem van belasting op geen enkel manier rekening met welk type bedrijf, milieu effecten, mobiliteitsproblematiek, ligging, ….. Samen met Voka en Unizo zijn er hieromtrent al meerdere gesprekken gevoerd en wordt er constructief gewerkt aan een mogelijke andere verdeelsleutel.

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

POORTMANS: Wij engageren ons voor 100% dat de belastingdruk op onze bedrijven, net als voor onze inwoners (via personenbelasting) NIET zal stijgen. Dit is een ontzettend moeilijke oefening aangezien onze gemeentelijke financiële toestand ronduit dramatisch kan worden genoemd. Ik ga er geen doekjes om winden, het totale bedrag van de inning via belasting op bedrijfsruimten zal niet omlaag kunnen omdat dit reeds is ingeschreven in de meerjarenbegroting. Echter, samen met onze financieel beheerder Rob Hendrickx en een extern bedrijf gespecialiseerd in fiscaliteit werken we dit jaar nog nieuw belastingreglement uit wat vanaf volgend jaar zal worden toegepast. Eind augustus is er door Dhr. Frank Van Dael van Voka nog een overleg gepland met een Turnhout, Geel, Westerlo, Herentals Olen en Beerse met als doel fiscaliteit “bedrijfseerlijker” te maken.

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

POORTMANS: Zeer belangrijk wordt uiteraard de hervorming van de belasting op bedrijfsruimten. Daarnaast wordt er kortelings een ondernemers-loket opgericht in Beerse wat onze lokale ondernemers moet ondersteunen en bijstaan bij diverse administratieve zaken gekoppeld aan het ondernemerschap. Zo is er bijvoorbeeld binnenkort de introductie van de omgevingsvergunning, wat een invloed zal hebben op de bedrijven, aangezien stedenbouwkundige – en milieu vergunningen zullen worden gekoppeld tot één vergunning.

Onze bedrijven zullen binnenkort ook makkelijker te vinden zijn door een nieuw nummeringssysteem op onze bedrijven terreinen. Er zal worden gewerkt met “haven-nummers” zoals dit in onze regio al op sommige plaatsen van toepassing is. Voor dit bewegwijzeringsplan heeft college schepen Gunter Roefs (mobiliteit) reeds een studie aanbesteed om dit in goede banen te leiden. Voor de werknemers worden er nieuwe fietspaden en fietsenstallingen gebouwd langs de Lilsedijk, zodat ook onze fietsers veilig en comfortabel op hun werk kunnen geraken.

Er werd ook reeds besloten dat in ons gemeentelijk magazine en nieuwsbrief structureel ruimte wordt vrijgemaakt om bedrijven aan bod te laten komen die nieuws te melden hebben over innovaties, uitbreidingen, jobaanbiedingen, of algemeen bedrijfsnieuws.

Voor mij zijn onze lokale bedrijven een wezenlijke en bepalende factor in een modern en welvarend dorp. Het geeft ons veel vertrouwen dat nieuwe bedrijven zich komen vestigen op onze bedrijventerreinen, en dat willen we in de toekomst sterk aanmoedigen en stimuleren. Onze bedrijven zijn absoluut sterke partners voor onze gemeente, en wij zullen er dan ook alles aan doen om ondernemen en werken in Beerse maximaal te ondersteunen.

Grote uitdaging blijft de mobiliteit in goede banen leiden in samenwerking met onze buurgemeenten Vosselaar en Lille.