Gouverneur Berx steunt de gecoördineerde aanpak.

Gouverneur Berx steunt de gecoördineerde aanpak.

Uit een studie in opdracht van de gemeenten Vorselaar, Lille en Vosselaar blijkt dat er minstens 12 nieuwe windmolens kunnen worden geplaatst langs de E34 op het grondgebied van de drie gemeenten. Ze keurden hiervoor een gezamenlijke visienota goed die de steun krijgt van provinciegouverneur Cathy Berx.

Net zoals de andere Kempense gemeenten ondertekenden Vorselaar, Lille en Vosselaar in 2014 het burgemeestersconvenant waarbij ze zich engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met 20% te reduceren tegen 2020. De actie kadert binnen het streekproject Kempen2020 van de intercommunale IOK. Naast de vermindering van het energieverbruik is ook hernieuwbare energie een belangrijk instrument om deze doelstelling te behalen.

Grenzen afbakenen
Omdat de E34 niet stopt aan de gemeentegrens, besloten Vorselaar, Lille, Vosselaar en IOK om samen te werken voor de plaatsing van windturbines langs de E34 om zo tot een evenwichtige en gecoördineerde aanpak te komen. In de gezamenlijke visienota bakenen de gemeenten duidelijk grenzen af waarbinnen ze zich achter windenergieprojecten kunnen scharen. Concreet zijn ze voorstander van de plaatsing van windturbines langs de E34 wanneer ze goed gelokaliseerd zijn met een minimale overlast voor de omwonenden en een maximale return voor de lokale gemeenschap.

Met de goedgekeurde visienota willen ze duidelijkheid creëren over de randvoorwaarden. Deze intergemeentelijke aanpak heeft de uitdrukkelijke steun van provinciegouverneur Cathy Berx, die zich engageert om een trekkende rol op te nemen bij het vergunningentraject van windturbineprojecten.

Uit eerste screenings blijkt dat mogelijk 12 of meer windturbines geplaatst kunnen worden op het grondgebied van de drie gemeenten. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 14.500 huishoudens. Dit wil zeggen dat het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens binnen de gemeenten lokaal en groen geproduceerd wordt. De totale CO2-uitstoot in de gemeenten zou hierdoor met ongeveer 9% dalen.