ontwrichte zoneHet wordt makkelijker voor bedrijven om extra mensen aan te werven in het kader van de maatregelen rond de ‘ontwrichte zone’. Dat gebeurde tot dusver te weinig omdat er rechtsonzekerheid was en de reglementering te complex. Na een tussenkomst van Voka is er een wetswijziging gebeurd.

De Kempen en Limburg werden in mei jl. erkend als ontwrichte zone. Concreet kunnen bedrijven in een straal van 40 km rond Turnhout een korting krijgen van 25% op de bedrijfsvoorheffing bij de aanwerving van een nieuwe medewerker. Op de loonlast betekent dit een verlaging van 4 à 5%.

Slechts 20 dossiers
Toch maakten maar weinig ondernemingen gebruik van de maatregel. Voka-Kempen zocht uit waarom en de belangrijkste oorzaak bleek de complexiteit te zijn. Bedrijven die investeerden en extra aanwervingen deden, moesten ook al gewestelijke steun hebben ontvangen voor diezelfde investering. Andere pijnpunten waren de grote rechtsonzekerheid en het gebrek aan controle. Wanneer het dossier bij de fiscale administratie werd ingediend, kreeg de ondernemer noch een ontvangstbevestiging, noch de toelating. Deze onzekerheid leidde vanzelfsprekend tot rechtsonzekerheid. Het gevolg: slechts iets meer dan twintig dossiers werden tot nu toe ingediend voor de Kempen en Limburg samen.

Voka pleitte nu met succes voor een eenvoudige, operationele procedure. “We zijn bijzonder blij dat er een wetswijziging wordt ingediend die de koppeling met gewestelijke steun afschaft”, aldus gedelegeerd bestuurder Jan Hendrickx van Voka-Kempen. “Het zorgt ervoor dat veel meer bedrijven gebruik kunnen maken van deze steunmaatregel. Bovendien zullen bedrijven retroactief kunnen genieten van de steunmaatregel vanaf 1 mei 2015 en is de rechtsonzekerheid weggewerkt. Een oprecht dank je wel aan onze politici en het Agentschap Ondernemen dat ze snel hebben ingegrepen. Zo is deze maatregel geen gemiste kans maar een stevige impuls voor de Kempense en Limburgse ondernemers.”