Belgoprocess en NIRAS starten met afbraak derde en laatste deel Eurochemic

Na een succesvolle ontmanteling en decontaminatie van de vroegere opwerkingsfabriek Eurochemic zijn NIRAS en Belgoprocess klaar is om te starten met de conventionele afbraak van het laatste deel van deze nucleaire fabriek. 

De afbraak van Eurochemic verliep in 3 fasen. Het gebouw werd opgedeeld in drie compartimenten: een oostelijk, een centraal en een westelijk deel. Het oostelijke deel werd in 2008 afgebroken, het centraal gedeelte in 2010. Het derde en laatste deel zal eind 2014 volledig afgebroken zijn. Het gedeelte van het gebouw dat dienst doet als verdeling van nutsvoorzieningen naar andere gebouwen, zal blijven bestaan.

Tot op einde 2013 werd er in totaal 26.771 ton afvalstoffen geproduceerd, afkomstig van ontmantelingsactiviteiten in Eurochemic. Hiervan werd rechtstreeks 15.777 ton bestempeld als niet-besmet materiaal, 1.963 ton werd als radioactief afval beschouwd en kon 8.860 ton (van 9.031 ton) gedecontamineerd worden. De eindconclusie is dat op het einde van de periode 1990 tot 2013, 92% van al de geproduceerde afvalstoffen gerecycleerd werd. Het deel dat als radioactief afval werd verwerkt en geconditioneerd wordt opgeslagen in afwachting van latere berging.

De materialen die geproduceerd worden tijdens de afbraak van het westelijke deel, zullen zoals bij de afbraak van de twee overige delen van Eurochemic, integraal vrijgegeven worden. Met de ervaring en de ingezette technieken weet Belgoprocess vandaag dat bij voltooiing van de sanering van Eurochemic in totaal 95% zal gerecycleerd zijn. Hierdoor is Belgoprocess wereldwijd een referentie in dit domein.

De initiële raming om Eurochemic volledig te saneren bedroeg 403 manjaar. Vandaag klokken we af op 570 manjaar. Dit grote verschil is te verklaren doordat er werd gekozen voor vergaande decontaminatie, doordat er essentiële afwijkingen werden vastgesteld in de initiële inventaris en doordat er bijkomende arbeidsintensieve vrijgavemetingen werden uitgevoerd.

Belgoprocess NV verwerkt radioactieve afvalstoffen en ontmantelt stilgelegde nucleaire installaties. NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) is verantwoordelijk voor het beheer van radioactief afval in België.

Naast Belgoprocess zijn er nog 5 andere nucleaire bedrijven gevestigd in de regio (FBFC International, IRMM, SCK-CEN, Tecnubel en Transnubel). FBFC International bouwt zijn activiteiten af. Belgonucleaire legde zijn productie-installatie stil. Belgoprocess ontmantelt er in opdracht van Belgonucleaire installaties. Samen verschaft de nucleaire sector rechtstreeks werk aan ongeveer 1500 mensen in de Kempen.

Context Eurochemic
In 1986 droeg de staat NIRAS op om alle aandelen van Belgoprocess over te nemen. Dit  bedrijf was twee jaar voordien opgericht om de installaties van Eurochemic eventueel opnieuw in gebruik te nemen.

Eurochemic was een gemeenschappelijke onderneming van 13 lidstaten van de OESO, die in Dessel, van 1966 tot 1974, een experimentele opwerkingsfabriek exploiteerde. Ondertussen was dit project definitief opgegeven en waren de site en de installaties van Eurochemic eigendom van de Belgische Staat geworden. NIRAS moest instaan voor het beheer van de installaties en het afval afkomstig van de exploitatie van Eurochemic en de buiten gebruik gestelde installaties ontmantelen.

Belgoprocess werd logischerwijs met deze werkzaamheden belast en de site van Eurochemic werd site 1 van Belgoprocess, ook site BP1 genoemd.  In 1986 werd aan NIRAS ook het beheer toevertrouwd van de uitvoering van het saneringsprogramma voor de site van Eurochemic (site BP1) en van het ontmantelingsprogramma van de proefinstallatie die sinds 1974 buiten gebruik was. Begin 1989 werd ze ook belast met het beheer en de sanering van de vroegere afdeling Waste van het SCK.CEN (site BP2). Twee jaar later, in 1991, kwamen daar nog het beheer van het nucleair passief van het SCK.CEN bij, dat hoofdzakelijk radioactief afval en splijtstoffen afkomstig van de exploitatie van zijn proefreactoren omvat.

Belgoprocess NV verwerkt radioactieve afvalstoffen en ontmantelt stilgelegde nucleaire installaties. NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) is verantwoordelijk voor het beheer van radioactief afval in België.