Fiscotip 2: Nog zwart geld regulariseren? Doe het zo snel mogelijk!

Wie nog zwart geld wil regulariseren kan dit best zo spoedig mogelijk doen en nog genieten van het boetetarief van 10%. Het regulariseren van zwart geld wordt eerstdaags immers weer wat duurder.

JanTorsinTijdens de besprekingen over de begroting 2013 werd beslist om de huidige fiscale amnestieprocedure aan te passen en vervolgens te laten uitdoven.

Sedert de wet van 27 december 2005 bestaat de mogelijkheid om niet aangegeven inkomsten te regulariseren. Veelal gaat het om normaal verdiend spaargeld dat naar Luxemburg of Zwitserland werd verplaatst om de roerende voorheffing te vermijden. De oorsprong van het kapitaal is ‘wit’, maar de opbrengst ervan, zoals de interesten en de dividenden worden ‘zwart’ door ze niet spontaan aan te geven. Deze kapitalen kunnen momenteel worden geregulariseerd door het alsnog betalen van de roerende voorheffing over de niet aangegeven interesten, verhoogd met een boete van 10%.

Wie zulke inkomsten heeft genoten op buitenlandse bankrekeningen kan best zo snel mogelijk overgaan tot regularisatie en zo nog genieten van de huidige tarieven. In een eerste fase zou de boete voor de inkomsten verkregen uit ‘gewone fiscale fraude’ immers worden opgetrokken van 10% tot 15%. Momenteel doen er zelfs geruchten de ronde dat op deze kapitalen “een heffing van 35% of iets minder” zal worden geheven.

Ook zou in deze eerste fase de mogelijkheid worden ingevoerd om kapitalen, waarvan men de oorsprong niet meer kan verklaren, te regulariseren door het betalen van een boete van 30% van het kapitaal. De huidige regelgeving voorziet niet in een regularisatiemogelijkheid voor kapitalen waarvan de oorsprong niet meer kan worden aangetoond. Voor deze kapitalen is het dan ook aan te raden te wachten tot het van kracht worden van de nieuwe regeling alvorens over te gaan tot regularisatie.

In een tweede fase (vanaf medio 2013) zouden ook inkomsten en kapitalen afkomstig uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude kunnen worden geregulariseerd. De boetetarieven zouden variëren naargelang het misdrijf al dan niet fiscaal verjaard is. Indien de misdrijven nog niet fiscaal verjaard zijn, zou de boete 20% bedragen bovenop de normaal verschuldigde belastingen. Indien de misdrijven wel al fiscaal verjaard zijn zou de boete 35% van het kapitaal bedragen. Ook voor deze kapitalen is het aan te raden te wachten met regularisatie tot het van kracht worden van de nieuwe regeling. Belangrijk is wel dat het hier enkel fiscale amnestie betreft. Mogelijk moet er op strafrechtelijk vlak nog een minnelijke schikking worden afgesloten indien het misdrijf niet verjaard is.

GertDegreeve

Eind 2013 zou de mogelijkheid tot regulariseren dan definitief verdwijnen.

Ook wie dacht veilig te zijn door zijn gelden op een buitenlandse bankrekening onder te brengen in een buitenlands verzekeringsproduct, komt bedrogen uit. Vanaf aanslagjaar 2013 moeten in uw aangifte personenbelasting eventuele levensverzekeringen in het buitenland worden gemeld.

De beslissing over het bovenstaande ligt al een tijdje vast. De beslissing moet wel nog de parlementaire procedure doorlopen vooraleer van kracht te worden. Algemeen wordt aangenomen dat er eerstdaags teksten met een definitieve regeling (en dus met een verhoging van het tarief) bekend zullen zijn. De laatste details zullen waarschijnlijk na het huidige begrotingsoverleg bekend worden.

Gert De Greeve en Jan Torsin
Van Havermaet Groenweghe
gert.degreeve@vhg.be
jan.torsin@vhg.be

Tel. 014 59 33 63

‘Frame 21′
Diamantstraat 10 bus 201
2200 Herentals