Fiscotip 16: Successieplanning via zorgvolmacht

Met een goede successieplanning draagt u veilig en voordelig uw vermogen over aan uw (klein)kinderen, uw partner of andere dierbaren. Maar wat als u later door een ongeval of ziekte niet meer in staat bent om uw vermogen verantwoord te beheren? Alsmaar meer mensen zullen hiermee te maken krijgen, gezien de toenemende vergrijzing en het daarmee verhoogde risico op dementie. Dat risico kan u nu al opvangen.

Regelt u niets voor het geval u onbekwaam wordt, dan verliest u de volledige zeggenschap over uw vermogen. U komt onder bewind te staan van een door de vrederechter aangestelde bewindvoerder.

Verdere stappen inzake successieplanning zijn in dergelijke situatie quasi onmogelijk. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen blijft de mogelijkheid van een schenking, een wijziging huwelijkscontract of een testament. Het is bovendien de vrederechter die steeds zijn goedkeuring zal moeten geven!

Belangrijk is wel dat u nu reeds een beperkte inspraak kan hebben in dit bewind. U kan nu al uw gewenste bewindvoerder aanduiden via een ‘verklaring van voorkeur’. U kan hierbij trouwens ook een vertrouwenspersoon aanduiden als bemiddelaar. Die persoon kan een cruciale rol spelen in het bewind.

Nieuw
Maar recente wetgeving heeft een zeer interessante nieuwe mogelijkheid ingevoerd, de zogenaamde ‘zorgvolmacht’. Hierbij kan u zelf de gewenste persoon aanduiden, die later uw vermogen zal beheren indien u dit zelf niet meer kan. Het beheer van uw vermogen blijft dan volledig in de private sfeer, zonder voortdurende controle door de vrederechter. Anticiperend op uw latere mogelijke onbekwaamheid, kiest u nu zelf al uw lasthebber en de rechtshandelingen die hij kan stellen. Zo u wenst, kan hij uw onroerende goederen verkopen of verhuren, een schenking doen aan de (klein)kinderen of zelfs uw huwelijkscontract wijzigen. Zo kan hij alsnog aan successieplanning van uw vermogen doen. U kan dit koppelen aan bepaalde voorwaarden en uw lasthebber verantwoording laten afleggen voor de uitvoering van zijn taak. Ook in een zorgvolmacht kan u een vertrouwenspersoon aanduiden als bemiddelaar tussen alle betrokken partijen en familieleden. Een vertrouwenspersoon zal uw belangen steeds behartigen en kan bijkomend toezicht uitoefenen op uw lasthebber.

Maatwerk
Het systeem van bewind blokkeert niet alleen het latere beheer van uw vermogen maar ook de verdere fiscale optimalisatie hiervan. Een zorgvolmacht geeft u op dit vlak de nodige vrijheid en flexibiliteit. Het spreekt voor zich dat het opstellen van een goede zorgvolmacht maatwerk is en dat hierbij eerst vele vragen moeten worden beantwoord, los van alle taboes. Bovendien zijn er vaak delicate familiale aangelegenheden in het spel. Slaagt men hierin, dan zal een zorgvolmacht in het kader van successieplanning ongetwijfeld een enorme meerwaarde bieden. Maar ook buiten elke planning om, heeft iedereen er belang bij om hierbij even stil te staan.

Fiscotip
Maak nu reeds uw zorgvolmacht op en hou alle fiscale planning opties voor later open! Met een zorgvolmacht houdt u immers zelf de regie van uw vermogen in handen, ongeacht wat de toekomst brengen zal. Contacteer een specialist voor een duidelijke, doelgerichte en integere begeleiding.
Fredric HeylenFrederic Heylen

Frederic.heylen@vhg.be

Frame 21, Herentals

Van Havermaet Groenweghe