Fiscotip 10: Onbelastbare vergoeding voor thuis werken met eigen materiaal

De fiscus heeft recent toelichting gegeven omtrent de fiscale spelregels bij telewerk. Het gaat over het regelmatig of incidenteel van thuis uit werken tijdens de normale werkdagen met gebruikmaking van informatietechnologie door werknemers of bedrijfsleiders.

Twee systemen zijn mogelijk:

    Terbeschikkingstelling van een computer en/of een internetaansluiting en internetabonnement

Ofwel wordt het informaticamateriaal en het internetabonnement door de werkgever ter beschikking gesteld. Wanneer de werknemer/bedrijfsleider het materiaal ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt, dan ontvangt hij een belastbaar voordeel dat gewaardeerd wordt op € 180 voor de computer en € 60 voor het internet.

De fiscus aanvaardt evenwel dat er geen privé-gebruik is indien het privé-gebruik formeel verboden is en de werknemer zich schriftelijk verbindt om dit verbod na te leven en de werkgever tevens technische maatregelen neemt (zoals een firewall) om het persoonlijk gebruik zoveel mogelijk te beperken.

    Tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een prive-internetaansluiting en- abonnement

Ofwel gebruikt de werknemer zijn eigen computer en eigen internetabonnement om te telewerken en krijgt hij daarvoor een vergoeding van zijn werkgever.

Wanneer een werkgever een vergoeding toekent aan een werknemer, kan die vergoeding slechts worden aangemerkt als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever op voorwaarde dat de werkgever het dubbele bewijs levert dat:

  1. de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn;
  2. die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.

Wanneer het internet en/of de computer door de werknemer werkelijk worden gebruikt in het kader van telewerk (1ste bewijs), zal de administratie er zich omwille van praktische redenen nochtans van onthouden om enige rechtvaardiging te vragen (2de bewijs) wanneer het bedrag van de tussenkomst van de werkgever forfaitair wordt vastgesteld op € 20 per maand voor het gebruik van internet en

€ 20 voor het gebruik van de eigen computer. Overstijgt de vergoeding het forfait van tweemaal € 20 dan wordt enkel het meerdere beschouwd als een belastbaar inkomen.

Stel een werknemer doet elke vrijdag van de maand aan telewerk en gebruikt hiervoor zijn eigen computer en zijn eigen internetabonnement. Wanneer de werkgever hem dan een forfaitaire vergoeding van € 50 per maand toekent, dan beschouwt de administratie, bij gebrek aan verantwoordingsstukken, slechts een gedeelte van deze vergoeding (€ 10) als een belastbare bezoldiging.

Fiscotip: een werkgever kan aan werknemers of bedrijfsleiders die van thuis uit telewerken met eigen materiaal een forfaitaire tussenkomst geven van maximum € 40 per maand zonder dat de genieter er op wordt belast.

HansPhilips

Van Havermaet Groenweghe

Hans Philips
Belastingconsulent-Jurist
Frame 21, Herentals

hans.philips@vhg.be
www.vhg.be
tel. +32 (0)11 30 13 50